شورای راهبردی و کمیته علمی

 •  جناب آقای دکتر حیدری، ریاست محترم موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
 • جناب آقای دکتر اکبر کمیجانی، قائم مقام محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • جناب آقای دکتر محمد طالبی، دبیرکل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • جناب آقای دکتر محمدحسین، حسین زاده بحرینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
 • حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، استاد محترم حوزه و دانشگاه
 • جناب آقای دکتر نوروز کهزادی، معاون محترم اداری و مالی قوه قضائیه
 • جناب آقای دکتر پیمان قربانی عقیل آبادی، معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • جناب آقای دکتر عباس عرب مازار، مشاور محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی
 • جناب آقای دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد
 • جناب آقای دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه
 • جناب آقای دکتر کورش پرویزیان، مدیرعامل محترم بانک پارسیان
 • جناب آقای دکتر علی دیواندری، ریاست محترم پژوهشکده پولی و بانکی
 • جناب آقای دکتر یداله دادگر، معاون محترم پژوهشی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 • حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید عباس موسویان، عضوهیات علمی محترم پژوهشگاه علوم انسانی
 • جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، عضوهیات علمی محترم دانشگاه پیام نور
 • جناب آقای دکتر حسین عیوضلو، عضوهیات علمی محترم دانشگاه امام صادق
 • جناب آقای دکتر احمد شعبانی، عضوهیات علمی محترم دانشگاه امام صادق
 • جناب آقای حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی موسسه عالی آموزش بانکداری

 • جناب آقای دکتر حسن گلمرادی، معاون  اداری و مالی موسسه عالی آموزش بانکداری
 • جناب آقای دکتر الدار صداقت پرست، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری
 • جناب آقای دکتر اسماعیل میرزایی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری
 • جناب آقای دکتر رضا حبیبی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری
 • سرکار خانم دکتر مریم قره داغی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری
 • جناب آقای دکتر حسن کوهی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری
 • جناب آقای دکتر ایمان عابدینی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری
 • جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری