عنوان و محورهای همایش

بهبود فرآیندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا

  • ارزیابی فرآیندهای مرتبط با تجهیز منابع بانکی
  • آسیب شناسی فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی
  • بررسی ابعاد نظارتی-سیاستی قانون عملیات بانکی بدون ربا
  • بهبود فرآیندهای مرتبط با توسعه خدمات کارمزدی
  • ایجاد و توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک در عملیات بانکی
  • ابزارهای نوین اجرای عملیات بانکداری بدون ربا
  • شیوه های کاهش قیمت تمام شده تسهیلات اعطایی