راهنمای ارسال مقاله 

 

* مقالات به صورت کامل ارسال شود.

* مقالات باید در سطح علمی- تخصصی و یا حاصل تحقیقات تجربی باشند.

* مقالات قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی یا خارجی یا مجموعه مقالات همایش ها به چاپ نرسیده باشند.

* پی گیری مراحل پذیرش مقاله شما از طریق همین سامانه قابل دسترسی است.

* برای ارسال بیش از یک مقاله نیاز به ثبت نام مجدد نیست. در همان پنل کاربری خود می توانید سایر مقالات خود را ارسال نمایید. 

 

راهنمای تدوین مقاله کامل

(عنوان در 1 یا 2 خط، فونت B Nazanin 18pt  پررنگ)

 

نام نویسنده یا نویسندگان درج نشود.

 

 

 

چکیده (B Nazanin 14pt پررنگ)

هر مقاله باید دارای یک چکیده 100 تا 250 کلمه­ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی 35 میلیمتری از لبه­ راست و چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و خلاصه نتایج مقاله باشد، ولی یک مقدمه تلقی نمی­گردد. از اشاره به مراجع در این قسمت باید خودداری شود. فونت این بخش از نوع (B Nazanin 11pt) می­باشد. محل قرارگیری عنوان این بخش در حدود 100 الی 120 میلیمتر از بالای صفحه است.

 

 

واژه‌های کلیدی: حداقل 4 و حداکثر 6 واژه که با کاما از هم جدا شده باشند و در یک خط قرار گیرند. (B Nazanin 11pt)

 

 

1- مقدمه (B Nazanin 14pt پررنگ)

این راهنما به منظور استفاده مولفین مقالات کامل برای نوشتن مقالات فارسی مطابق الگوی استاندارد و واحد این کنفرانس تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه مولفین محترم اجباری است. بطور کلی هر مقاله شامل این بخش‌ها می‌باشند: 1- عنوان مقاله 2- چکیده 3- واژگان کلیدی 4- مقدمه 5- بدنه اصلی مقاله 6-نتایج و بحث 7-نتیجه‌گیری 8- تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) 9- فهرست علائم (در صورت لزوم) 10- مراجع 11- پیوست در صورت نیاز. برای نگارش مقالات ضروری است از نرم افزار Word در محیط Windows  استفاده شود. کاغذ از نوع A4 تعریف می‌گردد. از فونت (B Nazanin 12pt) و فاصله خطوط  single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. در تمامی قسمت‌ها در صورت استفاده از کلمات لاتین، از فونت Times New Roman با یک اندازه کوچکتر از فونت فارسی آن قسمت، استفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه 35 میلیمتر از بالا و 25 میلیمتر از پایین، چپ و راست تهیه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Nazanin 14pt پررنگ)، با شماره بخش و با فاصله یک خط خالی از بخش قبلی نوشته شود. عنوان زیربخش‌ها با فونت (B Nazanin 12pt پررنگ) و به همان ترتیب نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها 6 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. علایم نگارشی مانند نقطه، کاما و ... به نحو مناسبی مورد استفاده قرار گیرند. از فواصل کوتاه در موارد لازم مثل افعالی که با «می» شروع می‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگی احتمالی کلمه گردد.

 

2- ارسال مقالات

کلیه مقالات کامل توسط داوران کنفرانس مورد ارزیابی قرار می­گیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله، که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده است، با فرمت docx یا  docاز طریق بخش ارسال مقاله در سایت همایش ارسال گردد. دبیرخانه از دریافت مقالاتی که با این فرمت تهیه نشده باشند، معذور است. از ارسال فایل با پسوندهای دیگر نظیر pdf جداً خودداری شود. تاکید می­گردد قبل از ارسال مقاله اسامی نویسندگان محترم باید از فایل مقاله حذف شود.

چگونگی پذیرش مقاله از طریق سایت همایش قابل پیگیری می­ باشد. در صورت پذیرش با اصلاح، لازم است نویسندگان مقاله، اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت همایش از ابتدا ارسال نمایند.

 

3- حداکثر طول مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکل‌ها و جداول می­باشد، 02 صفحه است.

 

4- روابط، اشکال و جداول

4-1- روابط

همه روابط در وسط سطر و با فونتی متناظر با فونت لاتین متن نوشته شوند. برای نام متغیرها چه در روابط و چه در داخل متن از حالت ایتالیک استفاده شود. شماره هر رابطه بصورت ترتییی و در داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد. 

 

 

4-2- اشکال و جداول

کلیه اشکال و جداول باید در داخل متن مقاله و در نزدیکترین جای ممکن از اولین طرح در متن قرار گیرند. قرارگیری اشکال و جداول در وسط سطرها خواهد بود. شکل‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. اگر شکل به صورت نمودار می‌باشد، ذکر کمیت مربوط به هر محور و واحد آن در شکل الزامی است.

هر شکل و یا جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل و جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (B Nazanin 11pt پررنگ) در زیر شکل و بالای جدول نوشته می‌شود. اگر شکل یا جدولی نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصی برداشت شده است، باید مرجع در انتهای عنوان آن شکل یا جدول ذکر شود. یک خط خالی در بالا و پایین هر شکل و یا جدول برای جدا کردن آن از متن الزامی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به جدول 1 و شکل 1 رجوع کرد.

 

جدول 1: نمونه یک جدول

ردیف

عنوان

توضیحات

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

5- زیرنویس

      در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت (B Nazanin 11pt) استفاده گردد.

 

6- نتیجه‌گیری

هر مقاله باید با ارائه خلاصه‌ای از تحقیق به جمع­بندی نتایج ارائه شده در مقاله در قالب بخش نتیجه‌گیری در انتهای متن مقاله بپردازد. پیشنهادهای احتمالی نیز در این بخش ارائه می‌شود.

 

7- قدردانی

      درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر وتشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

 

مراجع

بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمی‌شود. مراجع در این قسمت به ترتیبی که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره‌گذاری شده‌اند، لیست می‌شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید با ذکر شماره ترتیبی مستقل در داخل کروشه انجام یافته باشد. فونت مورد استفاده برای مراجع فارسی (B Nazanin 11pt) و برای مراجع انگلیسی مثل سایر قسمت‌های مقاله با یک اندازه کمتر (Times New Roman 10pt) خواهد بود. مشخصات هر مرجع باید به صورت کامل و استاندارد مطابق الگو و نمونه‌های زیر ارائه شود.

1-کتاب

[6]  نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه ای که نقش نویسنده را دارد، عنوان کامل کتاب، ترجمه نام خانوادگی، نام مترجمان، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشد، نام نشر، تاریخ انتشار.


[1] J. K. Author, “Title of chapter in the book, ” in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx

2- مقاله

[4]  نام خانوادگی، نام نویسندگان، "عنوان مقاله"، نام مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه ها، محل چاپ مجله یا برگزاریکنفران، تاریخ انتشار

[28] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and shufflenets for optical communications," IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, June 1997

3-پایان نامه

 [8] نام خانوادگی، نام نویسندگان، " عنوان پایان نامه"، درجه ای که پایان نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، تاریخ انتشار

4-سایت اینترنتی

[27] J. Geralds, "Sega Ends Production of Dreamcast," vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed: Sept. 12, 2004].

5-کتاب الکترونیکی

 [20] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.

 [8] بابایی، نشر الکترونیکی، ویراسته علی حسینی. تهران: مرکز اطلاعات علمی ایران، 1382.

برای دریافت فایل نحوه نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.