سی امین همایش بانکداری اسلامی
با یاری خداوند سبحان، همچون سال های گذشته، سی امین همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه سال جاری توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، با عنوان " بهبود فرآیندهای اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا " برگزار خواهد شد. هفت محور اصلی همایش که توسط کمیته عمی همایش پیشنهاد شده است، به شرح ذیل می باشند:
• ارزیابی فرآیندهای مرتبط با تجهیز منابع بانکی
• آسیب شناسی فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی
• بررسی ابعاد نظارتی-سیاستی قانون عملیات بانکی بدون ربا
• بهبود فرآیندهای مرتبط با توسعه خدمات کارمزدی 
• ایجاد و توسعه فرآیندهای مدیریت ریسک در عملیات بانکی
• ابزارهای نوین اجرای عملیات بانکداری بدون ربا

• شیوه های کاهش قیمت تمام شده تسهیلات اعطایی
محورهای فوق به گونه ای تدوین شده اند که بر اساس آن بتوان نظرات خبرگان حوزه بانکی و مالی کشور را در راستای بهبود فرآیندهای عملیات بانکداری بدون ربا و کاهش چالش های پیش روی شبکه بانکی کشور با رویکرد کاربردی جذب و ارائه نمود.